Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

CenPoTech BV wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die
geldt vanaf 25 mei 2018.
De privacy van onze klanten is reeds vanaf het ontstaan van CenPoTech BV een uiterst belangrijk punt en zorg. Bij CenPoTech worden uw klantgegevens, net zoals de klant zelf, op een respectvolle manier behandeld.

Ons Privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy notice. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens.
Eerst en vooral houdt CenPoTech BV zich eraan om uw gegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen met
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Welke gegevens verzamelen we?
We houden uitsluitend het minimum aan noodzakelijke contactgegevens bij zoals: voornaam, familienaam, firmanaam, klantnummer, adres, telefoon, fax, GSM, bedrijfs-email, BTW-nummer, ed. Op deze manier voeren we een professionele en degelijke bedrijfshuishouding met onze klanten.

Doel en rechtmatigheid: waarom verzamelen we uw gegevens?
CenPoTech BV zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een
overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen.
Het spreekt voor zich dat CenPoTech alle gegevens goed beveiligt.
Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen: CenPoTech voorziet de nodige fysieke
beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel.
De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot de realisatie van de doeleinden van de verwerking.
CenPoTech BV is verantwoordelijk voor de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens uitsluitend voor het voeren van een degelijk klantenbeheer, administratie en correcte boekhouding.

Disclaimer
De gegevens op CenPoTech.be zijn samengesteld door CenPoTech BV, maar de leveranciersgegevens zijn altijd verstrekt door de
leveranciers zelf.

Privacybeleid
Cenpotech BV hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van klanten, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door CenPoTech BV dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CenPoTech BV houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
CenPoTech BV is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.
Als u deze website bezoekt kan CenPoTech BV gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een aanmeldingsformulier of een mail die u verstuurt via de site. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert CenPoTech BV uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door CenPoTech BV zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door CenPoTech BV beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen CenPoTech BV. Voor vragen over dit
reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop CenPoTech BV met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen via info@cenpotech.be

Doeleinden gegevensgebruik
CenPoTech BV verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
Het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten en diensten van CenPoTech BV.
Het informeren bijvoorbeeld door middel van mailing en het versturen van bevestigingen bij aanmeldingen;
Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.

Persoonsgegevens
CenPoTech BV verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
personen die om informatie of documentatie hebben verzocht;
personen met wie CenPoTech BV een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Wijze van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verwerkt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Bezoekersdata
Op de website van CenPoTech BV worden geen cookies gebruikt.

Veiligheid
CenPoTech BV treft veiligheidsmaatregelen (technisch en organisatorisch) om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te
beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde publicatie. Deze
veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

Links naar websites van derden
Op de website van CenPoTech BV zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere bedrijven. Bezoekers worden na het
aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing.
De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens. CenPoTech BV is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

Rechten van betrokkenen
De betrokkene heeft de volgende rechten:
Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan CenPoTech BV te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij CenPoTech BV om dit te corrigeren.
Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan CenPoTech BV te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft
de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

CenPoTech BV zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Gedragslijn
De volgende praktische gedragslijn zal worden gevolgd bij de dagelijkse gang van zaken binnen CenPoTech BV:
CenPoTech BV voert de accountsadministratie op computers beveiligd met een sterk wachtwoord.

Slotbepalingen
In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist CenPoTech BV wijzigingen in doel van de verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door CenPoTech BV vastgesteld.

Aanpassing aan privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
Dit Privacyreglement is opgesteld door CenPoTech BV en is in werking getreden op 25 mei 2018.